leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai. (Ảnh: TTXVN) 

Quyết định nêu rõ, hội đồng này gồm 20 thành viên, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ 2.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc: Các phiên họp Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Danh sách quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện truyền thông đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

PV