Trả lời:                                                         

Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Như vậy khi bạn nghỉ việc, công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, tuy nhiên hiện nay công ty đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì công ty vẫn phải có trách nhiệm gửi công văn đến cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục đóng bảo hiểm, sau đó cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm để bạn được giải quyết các chế độ về bảo hiểm theo quy định tại mục 3.2 Khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

“3.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. ”

Như vậy, theo quy định doanh nghiệp phải đóng hết số nợ thì được chốt sổ BHXH. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn mà không có khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ BHXH mà chỉ xin đóng nợ của 5 tháng bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp vẫn có thể làm thủ tục xác nhận sổ bảo hiểm cho bạn đến thời điểm đã đóng. Phần bảo hiểm xã hội còn thiếu thì đến thời điểm công ty đóng đủ sẽ được xác nhận bổ sung. Bạn có thể yêu cầu công ty đóng hết 7 tháng còn thiếu vì bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu công ty không giải quyết thì bạn có thể gửi đơn tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty có trụ sở để được giải quyết. Vì:

Theo Điểm b Mục 2 Công văn 2266/BHXH-BT năm  2013  quy định:

Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH, thì giám đốc BHXH tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết.

 

Luật sư: Trần Văn Kiệm