Theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 thì không có quy định về số người được hỗ trợ tối đa trong một gia đình. Do đó, dù trong một gia đình có bao nhiêu người đi nữa nhưng đáp ứng đủ điều kiện, thực hiện đúng thủ tục theo Quyết định 23 thì đều được nhận hỗ trợ.

Trong trường hợp của gia đình có những lao động tự do và lao động có hợp đồng lao động nếu đáp ứng đủ các điều kiện về nhận hỗ trợ và thực hiện đúng thủ tục theo quy định Quyết định 23 thì tất cả người đều được nhận hỗ trợ. Cụ thể:

- Trường hợp những người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP quy định:

“Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.”

Vì vậy, những người  thuộc đối tượng lao động tự do trong một gia đình gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 cần liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết về việc nhận hỗ trợ.

- Trường hợp người có giao kết hợp đồng lao động thì thực hiện đối chiếu với điều kiện được quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về tạm hoãn hợp đồng lao động:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã… phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID -19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

+ Tạm hoãn hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 1/5/2021 – 31/12/2021 và bắt đầu tạm hoãn hợp đồng lao động từ 1/5/2021 – 31/12/2021.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ thì thông báo đến người sử dụng lao động để tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

 

Song Anh