Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Công văn nêu rõ, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã kịp thời ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong toàn Ngành; đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, Chính phủ tại các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản pháp luật về TCD, giải quyết KNTC. Theo đó, công tác TCD, giải quyết KNTC của cơ quan BHXH các cấp đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình KNTC về BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn diễn ra; tại BHXH một số tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác TCD, giải quyết KNTC của người đứng đầu chưa được quan tâm đúng mức; có nơi, có lúc còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, không tổ chức đối thoại với công dân; một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa đảm bảo thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết KNTC dẫn đến vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, phát sinh phức tạp, KNTC vượt cấp, kéo dài.

leftcenterrightdel
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và đại diện một số đơn vị liên quan tiếp công dân 
Để khắc phục những hạn chế nêu trên và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC, KNPA của toàn Ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về TCD, KNTC, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền và của BHXH Việt Nam tại Công văn số 133/BHXH-TTKT ngày 14/01/2022 về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức cơ quan BHXH trong thực hiện TCD, giải quyết KNTC; đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng các buổi TCD định kỳ, đột xuất của người đứng đầu cơ quan. Đối với những vụ việc phức tạp, có liên quan đến đến nhiều cấp, nhiều ngành hoặc còn vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, người đứng đầu phải trực tiếp TCD, tổ chức đối thoại kết hợp với công tác dân vận “từ sớm, từ xa” để công dân hiểu, thực hiện theo các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Kịp thời trả lời những nội dung thắc mắc, KNPA của công dân, của cử tri hoặc do các Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyển đến, đặc biệt là trước các kỳ họp của Quốc hội nhằm báo cáo, giải trình theo lĩnh vực được giao quản lý của ngành BHXH Việt Nam.

“Dân vận tốt”, “dân vận khéo” nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TCD, KNTC; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC, nhất là viên chức cấp huyện.

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC của công chức, viên chức cơ quan BHXH; kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức làm công tác TCD, tham mưu xử lý, giải quyết đơn có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng “dân vận tốt”, “dân vận khéo” nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, chế độ, chính sách, kinh phí phục vụ công tác TCD, giải quyết KNTC đảm bảo đáp ứng yêu cầu và đúng quy định.

Nghiêm túc triển khai, nhập dữ liệu TCD, giải quyết KNTC, KNPA vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC theo Công văn số 805/BHXH-TTKT ngày 31/3/2022 của BHXH Việt Nam.

Tổng hợp, rà soát số tiền hưởng BHXH, BHTN, BHYT sai quy định phải thu hồi phát hiện thông qua công tác giải quyết KNTC, KNPA và số tiền đã thu hồi được đối với từng vụ việc cụ thể; có biện pháp khẩn trương thu hồi về quỹ BHXH, BHTN, BHYT đối với số tiền chưa thu hồi được hoặc khó thu hồi nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng giữa những người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

Ngọc Anh