leftcenterrightdel
Cuốn sách 'Phát huy truyền thống Đại Đoàn kết toàn Dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đánh giá về cuốn sách này, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, đây là cuốn sách quý, quan trọng, là bài học chỉ dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng gắn kết hơn trong khối Đại đoàn kết dân tộc. Cùng với những tôn giáo khác, các tăng, ni, phật tử quyết tâm chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, là quan hệ gắn bó bền chặt giữa Đảng với dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước, ngoài nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, tinh thần đoàn kết của dân tộc hiện nay được xây dựng trên nền tảng lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự hài lòng của người dân là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách; bảo đảm sự công bằng, bình đẳng của mỗi người dân trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội phát triển, đóng góp và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc; chăm lo, bồi đắp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân.

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc để các ngành, các cấp, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là rất cần thiết.

Đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật đã tổ chức xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến với bạn đọc, Hòa thượng Thích Gia Quang cho rằng, nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư. Nội dung cuốn sách đã thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Người đứng đầu Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Với kết cấu gồm 3 phần, cuốn sách là tài liệu quý đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc phát huy vai trò, giá trị tôn giáo và xã hội của chính mình dấn thân theo tinh thần: “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”. Đồng thời, kế thừa, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị trong giáo lý và lời dạy của Đức Phật với tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh vai trò của Phật giáo trong phụng sự xã hội, phục vụ nhân sinh; lấy phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" đồng hành trong mọi hoạt động Phật sự của mình.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn tạo được sức mạnh kết nối cộng đồng, mọi tầng lớp, quần chúng nhân dân, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với bản chất là tôn giáo của hòa bình, hòa hợp, gần gũi, gắn bó với người dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành của Đảng, Nhà nước, Phật giáo đã dấn thân phục vụ xã hội, con người, tích cực ủng hộ, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động tới đông đảo các tự viện; tăng, ni và phật tử tham gia hưởng ứng mạnh mẽ. Những phong trào từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới... được chú trọng triển khai và thực hiện chính là sự vận dụng của triết lý nhân sinh từ bi, trí tuệ cứu khổ, vị tha của nhà Phật.

Hòa thường Thích Gia Quang cho rằng, từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng khẳng định vị thế của mình trên mọi mặt trận, đóng góp cho sự phát triển ổn định và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trước những yêu cầu đổi mới của đất nước. Những giá trị thiết thực của tôn giáo, giá trị nhân sinh cao cả mà Phật giáo mang lại cho con người là hướng đến những giá trị “Chân - Thiện - Mỹ” cao đẹp. Những lời dạy của Đức Phật được vận dụng triển khai trong cuộc sống hôm nay để có được một môi trường thật sự hòa bình, đoàn kết ổn định, phát triển vượt qua mọi khó khăn, thử thách với những biến động của thời đại và vấn nạn toàn cầu.

Hòa thượng Thích Gia Quang khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là sức mạnh vô địch giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù để có được độc lập tự do, nhờ đó có nhân dân ta cũng có được tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, trong đó có Phật giáo”. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt to lớn, là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo TTXVN/Báo Tin tức