leftcenterrightdel
Theo Bộ Tài chính đã có phản hồi về việc Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí gây khó khăn cho cơ quan báo chí. Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 27/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí.

Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP  (có hiệu lực từ ngày 15/8/2021) quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập bổ sung nhiều quy định mới về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định kể từ thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương thì đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2) được trả lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp; đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (nhóm 3), đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 4) chi trả tiền lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo tiền lương theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập; chi tiền công theo hợp đồng, vụ việc (nếu có). Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW thì đơn vị sự nghiệp công lập chi trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; chi tiền công theo hợp đồng, vụ việc (nếu có).

Ngày 19/6/2013, Quốc hội ban hành Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNDN số 14/2008/QH12. Theo đó, quy định tại Thông tư số 150/2010/TT-BTC không còn phù hợp với quy định của các Luật thuế GTGT, thuế TNDN hiện hành.

Đến ngày 03/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC.

Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 Nghị quyết của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022, hiện nay Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan để rà soát, sửa đổi bổ sung quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập để trình Chính phủ ban hành (dự kiến trong tháng 12/2023).

Nguyễn Anh