leftcenterrightdel
 Trong 7 tháng năm 2023, đã xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 32.866,2 tỉ đồng.

Đây là thông tin được Tổng cục Thuế vừa cho biết. Cụ thể, ngành Thuế đã thực hiện được 32.711 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 40,8% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,5% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 335.655 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 93,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 32.866,2 tỉ đồng, bằng 151,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Về công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời, đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT, đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, 7 tháng đầu năm 2023, cơ quan Thuế đã ban hành 9.990 quyết định, tương ứng số thuế đã hoàn 71.825 tỉ đồng, bằng 39% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 85% cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỉ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023, tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7/2023 ước thu được 25.608 tỉ đồng.

Đồng thời, đã thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 7/2023 ước đạt 37.059 tỉ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỉ đồng; Xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỉ đồng.

Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 868.624 tỉ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng  94,5% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 60%); Có 6/20 khoản thu đạt dưới mức 60%; Có 13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; Có 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ (Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 61,7%; Lệ phí trước bạ ước bằng 72,7%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,2%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 66,7%).

Ngoài ra, có 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 60%; Có 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 60%);

 

Nguyễn Anh