Nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu

Số liệu thống kê cho thấy, trong 2 năm 2016, 2017, các cơ quan, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 3.873 quyết định xử phạt VPHC thuộc 3 lĩnh vực, thu nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng. Kết quả giám sát cho thấy, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu về xử lý VPHC tuy có triển khai thực hiện nhưng chưa đáp ứng nhu cầu. Nhiều công chức còn có những cách hiểu chưa đầy đủ, chưa đúng quy định của pháp luật; yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, để xảy ra các sai sót trong văn bản tham mưu về thẩm quyền xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, nghị định áp dụng để xử phạt.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành của các cơ quan chuyên môn cấp trên có những hạn chế, còn xảy ra tình trạng cơ quan chuyên môn đã kiểm tra trước đó nhưng có nhiều sai sót trong việc áp dụng các quy định về xử lý VPHC không được phát hiện, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

Công tác phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý VPHC chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Có trường hợp việc xử lý VPHC chưa kịp thời do các cơ quan chức năng còn lúng túng trong việc phân định thẩm quyền nên đã chuyển vụ việc chưa đúng quy định. Việc báo cáo, thống kê của các cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, thiếu kịp thời, chất lượng báo cáo còn sơ sài, chưa đảm bảo nội dung theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP.

Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC ở cấp huyện chưa tiến hành thường xuyên; giữa Phòng Tư pháp và phòng chuyên môn chưa có sự phối hợp tốt để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, ngành nên chưa kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót trong công tác xử lý VPHC trên địa bàn nói chung, nhất là UBND cấp xã.

Nhiều sai sót về hình thức, căn cứ!

Đối với hồ sơ xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, trong quyết định xử phạt thiếu một số nội dung quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý VPHC. Cụ thể, có 13 quyết định xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký nhưng trong quyết định xử phạt không thể hiện nội dung “Căn cứ văn bản giao quyền số... ”. Phần thể hiện tình tiết giảm nhẹ trong các quyết định xử phạt không nêu rõ nội dung của tình tiết giảm nhẹ.

Có 01 quyết định xử phạt VPHC căn cứ nghị định xử phạt đã hết hiệu lực pháp luật; 01 quyết định khác căn cứ nghị định xử phạt không đúng với nghị định viện dẫn áp dụng xử phạt. Tại thời điểm giám sát còn 01 quyết định xử phạt VPHC chưa chấp hành (Quyết định số 2012/QĐÐ-XPVPHC ngày 13/9/2016 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng thương mại Cửu Long).

Các quyết định xử phạt VPHC có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng trong hồ sơ không thể hiện kết quả đã thi hành xong biện pháp khắc phục hậu quả (Quyết định số 190/QĐÐ-XPVPHC ngày 27/01/2016 xử phạt VPHC đối với Công ty TNHH An Việt, Quyết định số 1955/QĐ-VPVPHC ngày 05/9/2016 xử phạt VPHC đối với Doanh nghiệp tư nhân Thạch Thảo).

Biên bản VPHC của UBND cấp huyện, xã và các sở, ngành, một số trường hợp không thể hiện đầy đủ thông tin để làm căn cứ pháp lý ban hành quyết định xử phạt VPHC theo quy định tại Điều 58 Luật xử lý VPHC. Cụ thể, không thể hiện rõ: giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vị phạm; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ. 

Một số trường hợp nội dung văn bản giao quyền xử phạt VPHC không thể hiện rõ thời hạn giao quyền, trái với quy định tại Điều 54 Luật xử lý VPHC và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Đối với quyết định xử phạt VPHC, một số trường hợp trong quyết định xử phạt không viện dẫn số, ngày, tháng, năm ban hành của quyết định giao quyền. Vẫn còn trường hợp ban hành quyết định xử phạt quá thời hạn kể từ ngày lập biên bản vi phạm theo quy định tại Điều 66 Luật xử lý VPHC. Còn nhiều trường hợp xác định tình tiết giảm nhẹ không đúng quy định. Thậm chí, có trường hợp áp dụng sai nghị định xử phạt VPHC...

Một số quyết định xử phạt không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và hình thức xử phạt bổ sung theo quy định. Trong khi có những trường hợp xử phạt áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không căn cứ vào tình trạng thực tế của tang vật vi phạm, dẫn đến xảy ra tình trạng yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không phù hợp với thực tế...

Việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cá nhân, tổ chức vi phạm chưa đầy đủ và chưa đúng theo quy định tại Điều 72 Luật xử lý VPHC. Chưa kể, công tác thiết lập và lưu trữ hồ sơ xử lý VPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã còn nhiều thiếu sót, chưa chặt chẽ.

Văn Nguyễn