Đồng thời, Bộ này cũng yêu cầu Sabeco phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát và làm rõ các nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo đó, Kiểm toán nhà nước vừa có văn bản gửi Bộ Công thương về kết luận báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). 

Cụ thể, Kiểm toán nhà nước đã nêu các vấn đề như: (1) Lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.930 tỉ đồng và chưa được chia cổ tức cho các cổ đông. (2) Công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là 444,7 tỉ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư. Hầu hết lại là đầu tư trái ngành mà chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính, trước năm 2008, thời điểm cổ phần hóa. (3) Chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

Cũng theo thông tin từ Bộ Công thương, sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, Bộ sẽ có thông cáo báo chí đầy đủ, rõ ràng.

PV