Hội nghị do đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật VKSND tỉnh chủ trì cùng toàn thể công chức, người lao động VKSND tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho xã hội nói chung và cán bộ công chức, người lao động VKSND tỉnh Hậu Giang nói riêng.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo và triển khai một số văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng chí yêu cầu từng công chức, người lao động đơn vị thấm nhuần nhận thức, nói đi đôi với làm theo đúng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và trong đời sống hằng ngày.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã trực tiếp triển khai các văn bản quan trọng gồm: Quy định số: 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban chấp hành Trung ương quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 27/9/2023 của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 24 của Ban chỉ đạo ngày 16/8/2023.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, Trưởng các Tiểu ban và đồng chí Trưởng phòng tổ chức cán bộ đã triển khai các văn bản gồm: Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 22/9/2023 của Tỉnh ủy Hậu Giang về tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Quy định 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 21/9/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang về tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 269p –CV/ĐU ngày 24/10/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Hậu Giang về việc phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật giai đoạn 2023-2024.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng yêu cầu toàn thể công chức, người lao động đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành đã được quy định trong Hiến pháp “Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa".                 

Hoàng Anh - Kim Chúc