Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; dựa vào nhân dân, sát cánh cùng với nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, làm sáng ngời hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
Ảnh minh họa. Nguồn: QĐND

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, dễ gây mất ổn định. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược, tranh giành ảnh hưởng quyền lợi; chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt; xung đột vũ trang, khủng bố, tấn công mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống gây bất ổn ở nhiều quốc gia. Trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân, bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, rất cao và toàn diện; trong đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng, phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, QĐND Việt Nam cần không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau.:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, nhân tố quyết định đảm bảo cho quân đội luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, không ngừng phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Ngày nay, xây dựng quân đội về chính trị càng phải được chú trọng thực hiện bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực. Trước hết, phải tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ của quân đội, về đối tượng, đối tác... Toàn quân đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trước mắt, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và toàn quân. Bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, toàn quân luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, sẵn sàng xả thân vì độc lập dân tộc và CNXH.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Ra sức thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021, đẩy mạnh sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các lực lượng. Đồng thời, đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 765 NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Chú trọng đề ra các giải pháp mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với sự phát triển tư duy của Đảng về quốc phòng, quân sự và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng giữa các quân chủng, binh chủng và tác chiến khu vực phòng thủ... Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, duy trì nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng... phù hợp với điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tố quốc, tiến trình hiện đại hóa quân đội, tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu.

Toàn quân cần nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời, biên giới, hải đảo, không gian mạng; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, nhất là ở tầm chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh hoạt, đúng đắn, phù họp, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Ba là, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó QĐND giữ vai trò nòng cốt. Đểxây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, quân đội phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; bám sát thực tiễn, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chiến lược, sách lược, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lọi mọi tình huống về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ về chiến lược; trong đó, công tác đối ngoại quốc phòng phải hết sức chú trọng giữ thế cân bằng, lòng tin chiến lược trong giải quyết những vấn đề quốc tế, khu vực đang nổi lên hiện nay, nhất là tình hình Biển Đông, tạo môi trường quốc tế thuận lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Để hoàn thành trọng trách đó, quân đội phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc điểm của từng địa bàn, khu vực, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, biên giới, biển, đảo. Trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thếtrận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng lực lượng thường trực chiến đấu và lực lượng dự bị động viên vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng nhằm không ngừng tăng cường tiềm lực và sức mạnh quốc phòng của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước; chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị; phòng, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Bốn là, hoàn thành tốt chức năng đội quân công tác trong thời bình. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Cùng với đó, quân đội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xác định đây là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019) là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, vẻ vang, tự hào về truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND anh hùng. Phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo QĐND