Sáng 26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước; thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngay sau khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức (được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

leftcenterrightdel
Các đại biểu trong phiên làm việc của Quốc hội ngày 25/7. 

Tiếp sau nghi thức tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về 2 nội dung: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Cùng với đó, các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Tiếp sau, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về: Dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp sau, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Dự kiến khoảng 14h40’, ngay sau khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức (được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên làm việc của Quốc hội ngày 25/7. 

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cảnh Vũ