Chính phủ vừa ra Nghị định số 62/2013/NÐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Nghị định nêu rõ 27 nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng.
 


Theo đó, Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước (QLNN) về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; QLNN các dịch vụ công trong các lĩnh vực QLNN của bộ theo quy định của pháp luật. Nghị định nêu rõ 27 nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng. Bộ có 17 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng QLNN và tám đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-8-2013.
 

Theo Nhân Dân