Cụ thể về trình tự, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách

TAND tối cao vừa xây dựng xong dự thảo lần 1 Thông tư liên tịch (TTLT) giữa TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định quan hệ phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo TTLT nêu rõ: TTLT này quy định quan hệ phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị, thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo.

TTLT này áp dụng đối với Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án theo Luật Thi hành án hình sự; phạm nhân đang chấp hành án và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện rút ngắn thời gian thử thách, người được hưởng án treo.

Về trình tự, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, dự thảo TTLT quy định: Khi người được tha tù trước thời hạn có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 64 của Luật Thi hành án hình sự, Trưởng Công an cấp xã nơi được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã lập hồ sơ, có văn bản đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xem xét, có văn bản đề nghị TAND cùng cấp xem xét, quyết định.

Thủ trưởng đơn vị quân đội cấp Trung đoàn hoặc tương đương được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tổ chức cuộc họp để lập hồ sơ và đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện xem xét, đề nghị rút ngắn thời gian thử thách. Thành phần gồm Thủ trưởng đơn vị, Chính ủy hoặc Chính trị viên và người được phân công trực tiếp quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của UBND cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự với thành phần tham gia gồm: Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đại diện: Đội Tham mưu, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cơ quan lập hồ sơ đề nghị và có văn bản đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xét, đề nghị rút ngắn thời gian thử thách.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của đơn vị quân đội được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đơn vị quân đội được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tổ chức cuộc họp để xét, đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và có văn bản đề nghị, chuyển hồ sơ cho Tòa án quân sự cấp quân khu xem xét, quyết định, đồng thời chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thành lập và tổ chức họp Hội đồng xét và có văn bản đề nghị, chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp xem xét, quyết định, đồng thời chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND cấp xã. (Ảnh minh hoạ)

Khi thực hiện chức năng kiểm sát việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, Viện kiểm sát có thẩm quyền phát hiện người được tha tù trước thời hạn đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách nhưng không được cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì yêu cầu cơ quan đó lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ.

Trình tự, thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách

Về trình tự, thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo dự thảo TTLT: Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án cấp quân khu, Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư trú, làm việc thành lập Hội đồng xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách, tổ chức phiên họp và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp để cử người tham gia họp. Thành phần Hội đồng xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách gồm 3 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp.

Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

Trình tự, thủ tục xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được tiến hành theo các bước, đó là: Một thành viên của Hội đồng trình bày hồ sơ đề nghị; Kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách; việc tuân thủ pháp luật trong việc xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách; Hội đồng thảo luận và quyết định.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý kiến của Viện kiểm sát, Hội đồng quyết định: Chấp nhận toàn bộ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách. Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có thời gian thử thách còn lại dưới 3 tháng thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại; Chấp nhận một phần đề nghị rút ngắn thời gian thử thách; Không chấp nhận đề nghị rút ngắn thời gian thử thách.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, cơ quan đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Tòa án đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, Sở Tư pháp nơi Tòa án ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách có trụ sở.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo TTLT còn đề cập đến các nội dung khác như: Thi hành quyết định của Tòa án về rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo; Trình tự, thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo (Điều 90 Luật Thi hành án hình sự); Trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo...

Theo dự thảo TTLT, các mẫu văn bản kèm theo TTLT này gồm: Quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo của UBND cấp xã hoặc đơn vị quân đội; Đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo; Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

P.V