Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư

Theo Bộ Công an, mục đích xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác lập số định danh cá nhân cho công dân để bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính và tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Đồng thời, thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư; bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Về quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định, theo cơ quan chủ trì soạn thảo, việc xây dựng nhằm đảm bảo phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Đổi mới hình thức quản lý cư trú nói riêng và quản lý dân cư nói chung trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và thuận tiện cho đăng ký, quản lý cư trú, quản lý dân cư.

leftcenterrightdel
 Người dân làm thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân. (Ảnh minh hoạ)

Tổng kết đầy đủ, toàn diện thực tiễn thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để có hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Các nội dung cần sửa đổi

Dự thảo Nghị định bổ sung vào khoản 5 Điều 5 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn trong việc cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phù hợp với định hướng trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; giao trách nhiệm của Công an xã, phường, trị trấn là lực lượng chủ chốt có vai trò quản lý cư trú, thu thập, cập nhật thông tin dân cư.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung vào khoản 3 Điều 6 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về thẩm quyền của Công an xã, phường, thị trấn trong việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phù hợp với định hướng trong việc phân cấp công tác đăng ký, quản lý cư trú của Bộ Công an và việc xây dựng lực lượng Công xã chính quy.

Về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, dự thảo bổ sung hình thức khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định để tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… mà không phải thông qua hình thức bằng văn bản qua cơ quan nhà nước.

Mặt khác, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi thẩm quyền của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện và bổ sung thẩm quyền của Trưởng Công an cấp xã được cho phép cung cấp thông tin về công dân cư trú tại địa phương khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hình thức khai thác bằng văn bản yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật này để tạo thuận lợi cho công dân và phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú theo phương thức mới bằng dữ liệu điện tử.

Cùng với đó, bổ sung quy định cụ thể việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức khai thác thông qua dịch vụ viễn thông và khai thác qua Cổng thông tin điện tử; các trường thông tin của công dân có thể khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua các hình thức khai thác này.

Về sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, dự thảo Nghị định bổ sung quy định việc xác lập số định danh cá nhân đối với toàn bộ công dân đã đăng ký khai sinh để đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư nói chung và quản lý cư trú nói riêng thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho công dân trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân để khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, để bảo đảm giải quyết đối với trường hợp công dân xác định lại giới tính, cần bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định về việc xác lập lại số định danh cho công dân đã xác định lại giới tính sau khi công dân đó đã thực hiện đăng ký lại hộ tịch theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch.

P.V