Ngày 14/5, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 107/TB-VKSTC về việc tạm dừng tiếp công dân để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Thông báo của VKSND tối cao nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tăng cường công tác phòng, chống dịch tại trụ sở Cơ quan VKSND tối cao và để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ tiếp công dân; Phòng Tiếp công dân thuộc Vụ 12 VKSND tối cao sẽ tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của VKSND tối cao, số 9, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thời gian tạm dừng tiếp công dân: Từ ngày 17/5/2021 đến khi có thông báo trở lại. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đề nghị thực hiện thông qua Dịch vụ bưu chính (gửi đơn đến VKSND tối cao, theo địa chỉ: Số 9, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước đó VKSND tối cao đã có công văn 1714/VKSTC-VP yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung của Thông báo số 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công điện của Thường trực Ban Bí thư nêu trên, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

Các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị không đi đến những vùng dịch; trường hợp phải đi, đến thì phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; đối với những người trở về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế, báo cáo thủ trưởng đơn vị và tự cách ly theo quy định.

VKSND tối cao yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải cập nhật thường xuyên các văn bản của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế để chủ động có biện pháp và phương án thực hiện việc phòng, chống có hiệu quả tại đơn vị mình, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện.

P.V