Nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật trong nhân dân

Về mục đích, Kế hoạch nêu rõ, tuyên truyền, PBGDPL đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật trong nhân dân, giúp nhân dân hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Yêu cầu đặt ra là thông qua việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Các cơ quan báo chí của VKSND tối cao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành Kiểm sát và các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài Ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tập trung tuyên truyền các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung tuyên truyền, PBGDPL đó là tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW); Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật Hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 8/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 13/KH-VKSTC ngày 26/1/2024 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân về trọng tâm công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND các cấp căn cứ quy định của Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các chương trình, đề án về PBGDPL đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương ban hành có liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân để chủ động tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp. Việc tổ chức thực hiện cần ưu tiên các nhóm đối tượng đặc thù, địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, toàn diện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, cải cách tư pháp; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua.

Trong đó, có các đạo luật như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi);  Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Căn cước… và các quy định mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực học đường; pháp luật trên không gian mạng; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; công tác tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội, gắn tuyên truyền, PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của VKSND trong hệ thống chính trị, hệ thống các cơ quan tư pháp để các cấp, các ngành, nhân dân hiểu rõ, ủng hộ hoạt động của ngành Kiểm sát. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa vi phạm, tội phạm; hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND tại một buổi tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết. (Ảnh minh hoạ)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Về thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Kế hoạch nêu rõ: Để Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2024 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, yêu cầu các đơn vị, VKSND các cấp căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với định hướng sau đây:

Về nội dung: Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật được nêu tại phần 2 mục 1 của văn bản này.

Về hình thức: Tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của VKSND tối cao, Trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Ngành; đồng thời thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc các hình thức khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Về khẩu hiệu tuyên truyền, PBGDPL: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam cho phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị mình để bám sát nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia từ ngày 25/9/2024.

Về thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức hưởng ứng thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 2 tháng cao điểm là tháng 10, 11/2024.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án, chương trình về PBGDPL: Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (Đề án CAT); Đề án “Truyền thông về quyền con người giai đoạn 2023 - 2028”; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 về thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam; triển khai các Đề án: “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”; “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chương trình, đề án về PBGDPL khác đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.

4 giải pháp thực hiện tuyên truyền, PBGDPL

Về một số giải pháp tuyên truyền, PBGDPL, Kế hoạch nêu: Các cơ quan báo chí, tuyên truyền và các trang tin điện tử của ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong tuyên truyền, PBGDPL; tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp cập nhật, khai thác thông tin trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Quốc gia sau khi đưa vào vận hành. Đồng thời, tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động, linh hoạt áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả và nhân rộng việc thực hiện.

Về nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, PBGDPL: VKSND các địa phương rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong quá trình triển khai nhiệm vụ PBGDPL theo sự phân công; theo dõi, quản lý, cập nhật tình hình tham gia các hoạt động PBGDPL của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Tăng cường tổ chức, phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL, truyền thông dự thảo chính sách cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác này nhằm bảo đảm xây dựng, kiện toàn, thu hút đội ngũ này hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các địa phương, đơn vị. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tích cực, làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm (bằng hình thức phù hợp) thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gửi về VKSND tối cao (qua Báo Bảo vệ pháp luật) chậm nhất trong ngày 5/4/2024.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ nhiệm vụ tại các Kế hoạch năm 2024 của VKSND tối cao và tại văn bản này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL theo đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) hoặc báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm cùng với báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL năm) về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ gửi về VKSND tối cao (qua Báo Bảo vệ pháp luật) để tổng hợp.
Các cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo quy định.

P.V