leftcenterrightdel
 Quang cảnh tại buổi họp.

Trên cơ sở báo cáo của Thường trực Hội đồng, toàn ngành Kiểm sát tỉnh An Giang có 226 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 37 cá nhân đề nghị công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 20 đơn vị trực thuộc đề nghị công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”, 7 đơn vị đề nghị công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”.

Đối với các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyết xét, công nhận của VKSND tối cao có 4 tập thể đề nghị “Cờ thi đua dẫn đầu Khối”, 6 cá nhân đề nghị “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, 8 cá nhân và 2 đơn vị đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Kết quả họp đánh giá, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang công nhận danh hiệu: “Lao động tiên tiến” đối với 226 cá nhân, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 32 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” đối với 20 đơn vị, “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 7 đơn vị.

Đồng thời, đề nghị VKSND tối cao xét, công nhận danh hiệu: “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 3 cá nhân, “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” đối với 6 cá nhân, “Cờ thi đua dẫn đầu Khối” đối với 4 đơn vị và tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao đối với 8 cá nhân và 2 đơn vị.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang - Chủ tịch Hội đồng, đánh giá cao công tác họp xét, đề nghị danh hiệu thi đua của các Cụm, Khối thi đua, đồng thời, chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Anh Vũ - Nguyễn Mạnh