Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2022), Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đến các Chi bộ, tổ chức đoàn thể trực thuộc hưởng ứng và tổ chức các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động phong trào.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; các Kế hoạch của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch của Đảng ủy VKSND tỉnh về thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021.

leftcenterrightdel
 Học tập, quán triệt nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập triển khai thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của tỉnh năm 2022; Đảng ủy, các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo Bác toàn khóa và năm 2022.

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” và bình xét gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Chi bộ 6 tổ chức lễ kết nạp 01 đảng viên vào Đảng.

leftcenterrightdel
 Tuyên dương cá nhân tiêu biểu.

Tại lễ chào cờ tháng 5/2022, Đảng ủy đã tổ chức biểu dương 2 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những việc làm thường xuyên hằng năm tại Đảng bộ. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương là những tấm gương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; nêu gương sáng về nhân cách, đạo đức, lối sống, ý chí quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và cũng là những tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực, cụ thể mang lại hiệu quả trong công tác.

Thời gian tới, Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch để lãnh đạo thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa, cổ vũ động viên đảng viên, công chức, người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát thực tiễn, có chất lượng; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2022), 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2022), 62 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2022).

P.V