(BVPL) - Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. Trong đó có hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 người lao động cần thực hiện.