Quy trình kiểm soát dịch chặt chẽ tại chốt ga Đà Nẵng