Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 689/TB-TTBNV về  việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Nông, giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2020.

Theo Kết luận thanh tra, UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, tổ chức đã áp dụng các văn bản của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ban hành theo thẩm quyền một số văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó cơ bản phù hợp quy định. 

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 5 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 9/3/2017 của UBND tỉnh quy định thời hạn bổ nhiệm “không quá 05 năm” là chưa phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 5 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg.

Đồng thời, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 4/7/2017 của UBND tỉnh có nội dung chưa phù hợp quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về thẩm quyền quyết định thành lập và tiến hành kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức nhưng chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung.

leftcenterrightdel
 Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ)

Trong quản lý biên chế công chức cơ bản được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, còn có cơ quan, tổ chức sử dụng viên chức biệt phái làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt quá chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, Đề án tinh giản biên chế công chức của một số cơ quan, tổ chức chưa chi tiết, đầy đủ. 

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019, qua đó, đã tuyển dụng được 83 công chức ngạch chuyên viên, cán sự và nhân viên. Về cơ bản, kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có tồn tại, hạn chế như: Thông báo bổ sung về việc điều chỉnh một số vị trí tuyển dụng không đăng trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại điểm 1 khoản 8 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức chưa tổ chức kê khai, thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 03/2015/TT-BNV; đến thời điểm thanh tra, 52 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức. 

Cũng theo Kết luận thanh tra, qua kiểm tra 38 hồ sơ đặc biệt trong tuyển dụng công chức cho thấy, việc tuyển dụng được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền và cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, còn có 4 trường hợp chưa đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (đến nay 3 trường hợp đã được các cơ quan, tổ chức khắc phục theo thẩm quyền); 3 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 

Số lượng thành viên của một số Hội đồng kiểm tra, sát hạch không đảm bảo theo quy định; Hội đồng kiểm tra, sát hạch của UBND tỉnh và của các cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Chủ tịch UBND tỉnh không thực hiện việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và không có ý kiến đồng ý đối với các trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh. 

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 8 trường hợp đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên, các quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên của Giám đốc Sở Nội vụ không có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh. 

Việc tuyển dụng theo chính sách cử tuyển trong giai đoạn thanh tra, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành 3 quyết định tuyển dụng, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đối với 1 trường hợp theo chế độ cử tuyển vào làm việc tại một số cơ quan, tổ chức không đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ. Đến nay, 3/4 trường hợp đã được khắc phục theo thẩm quyền. 

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, tổ chức cơ bản chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm nhưng quá trình thực hiện còn 41/248 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; 3 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự tuyển dụng theo quy định (đến nay, 1 trường hợp đã được khắc phục theo thẩm quyền); một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 16 công chức còn chậm so với quy định; một số hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo thành phần hồ sơ. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với 1 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức nhưng trước đó quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển; 1 trường hợp có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển theo chế độ cử tuyển không đảm bảo trình tự, thủ tục; 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt. 

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với 41 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

P.V