leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê đã báo cáo kết quả theo nội dung kế hoạch kiểm sát. Đoàn kiểm sát đã kiểm sát công tác thụ lý, phân loại và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, trực tiếp kiểm tra sổ tiếp nhận, phân loại, thụ lý đơn, hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê.

Qua công tác kiểm sát nhận thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; mở sổ thụ lý đơn, ghi đầy đủ cột, mục, tóm tắt nội dung đơn và theo dõi kết quả giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê sử dụng không đúng biểu mẫu trong hoạt động giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp theo Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018; áp dụng căn cứ pháp luật giải quyết đơn khiếu nại chưa chính xác, hồ sơ không đóng dấu bút lục…

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn công tác đã ban hành kết luận và  kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đối với các vi phạm còn tồn tại trong hoạt động giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Ngân