Đối với ông Lê Văn Dẽ, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Xây dựng, Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đối với ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, với cương vị là Phó Giám đốc Sở (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và Giám đốc (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đối với đồng chí Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2003; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định, những khuyết điểm, vi phạm của 3 lãnh đạo sở nêu trên là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân mỗi người.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lí kỉ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỉ luật các ông Dẽ, Nam, Thái cùng bằng hình thức cảnh cáo.

leftcenterrightdel
Các ông Lê Văn Dẽ, Trần Hòa Nam, Võ Tấn Thái cùng bị Tỉnh ủy Khánh Hòa xử lí kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Kỉ luật theo thẩm quyền, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết thi hành kỉ luật đối với các ông Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt, cùng là Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Sỹ Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định các ông Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Mặt khác, ông Hải cũng vi phạm Luật Đất đai năm; ông Nhật vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng.

Đối với ông Trần sỹ Quân, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định, ông Quân đã vi phạm Nghị định 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của các ông Hải, Nhật, Quân ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cũng như bản thân từng cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lí kỉ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỉ luật các ông Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt cùng bằng hình thức khiển trách; ông Trần Sỹ Quân bằng hình thức cảnh cáo.

Văn Nguyễn