Công văn số 3876/VKSTC-V11 nêu rõ: Phúc đáp Công văn số 907/BDN ngày 1/8/2023 của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị số 05 của cử tri tỉnh Bình Dương: “Đối với các vướng mắc, khó khăn trong công tác thống kê, báo cáo công tác kiểm sát THADS, HC, cử tri cho rằng Hệ thống sổ nghiệp vụ THADS, HC còn chưa hoàn thiện, chưa hợp lý, cụ thể: (1) Không thống nhất kỳ báo cáo giữa ngành Kiểm sát và hai ngành Tòa án và THADS; (2) Tại biểu số 03 thống kê “Số bản án, quyết định mà cơ quan THA yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; yêu cầu xác định phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu kết quả giải quyết của Tòa...” theo đó, cơ quan THA cho rằng, nếu TAND cấp huyện xét xử sơ thẩm tuyên đúng, rõ và bản án có hiệu lực thì tổ chức thi hành án bình thường, khi TAND cấp tỉnh xét xử phúc thẩm lại tuyên sửa án, nhưng có điểm không rõ có sai sót, cần sửa chữa đính chính dẫn đến thi hành không được. Trường hợp này ký biểu mẫu thống kê liên ngành thì phải ký thống nhất từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Tuy nhiên, có trường hợp TAND cấp huyện không đồng ý vì cho rằng trách nhiệm này thuộc cấp phúc thẩm phải thống kê. Cũng tại Biểu số 03 nếu các vụ THADS mặc dù chưa có văn bản của Tòa án sửa chữa, giải thích, kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhưng cơ quan THADS đã thi hành xong vụ việc (đương sự thỏa thuận, đình chỉ) thì loại ra khỏi thống kê hay giữ lại thống kê vào nội dung nào? Thông tư quy định kỳ báo cáo thống kê THADS trong năm bao gồm 12 kỳ, dẫn đến hàng tháng các ngành đều phải tổ chức họp, thống nhất số liệu và tiếp ký các biểu thống kê gây khó khăn vì tổ chức họp liên ngành nhiều, gây mất thời gian; (3) Hệ thống biểu mẫu thống kê của VKSND và Cục THADS không hoàn toàn giống nhau nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp, thống kê. Số liệu trong công tác THADS rất lớn, chia ra nhiều dạng phức tạp trong khi đó ở VKSND không có mẫu thống kê như Cục THADS đến cán bộ phụ trách phải tổng hợp thủ công, mất nhiều thời gian, bên cạnh đó còn dễ dẫn đến sai sót, chênh lệch số liệu”.

Qua nghiên cứu nội dung kiến nghị, VKSND tối cao trả lời đối với từng nội dung như sau:

(1) Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-VKSNDTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định tại Điều 3 “1. Kỳ thống kê tháng lấy số liệu từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng; 2. Kỳ thống kê 6 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 31 tháng 5 của năm báo cáo, trừ biểu số 11 và biểu số 12 lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo theo quy định của thống kê quốc gia; 3. Kỳ thống kê 12 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo, trừ biểu số 11 và biểu số 12 lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo theo quy định của thống kê quốc gia”.

Chế độ báo cáo thống kê công tác giải quyết xét xử các loại vụ án trong hệ thống TAND ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của Chánh án TAND tối cao quy định tại Điều 4 “a. Kỳ thống kê tháng lấy số liệu từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng; b. Kỳ thống kê 6 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến hết ngày 31 tháng 3 của năm báo cáo; c. Kỳ thống kê 12 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo”.

Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tại Điều 4 “Kỳ báo cáo thống kê bao gồm các kỳ báo cáo thống kê 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng. Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng là kỳ báo cáo thống kê năm. Kỳ báo cáo thống kê được tính bắt đầu từ ngày 01/10 của năm hiện tại, kết thúc vào ngày cuối tháng của các kỳ thống kê. Năm báo cáo thống kê THADS bắt đầu từ ngày 01/10 năm hiện tại, kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp”.

Như vậy, về thời điểm báo cáo tháng của 3 Ngành là như nhau, chỉ khác nhau thời điểm thống kê năm. Để giải quyết sự khác nhau này, Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, TAND tối cao quy định phối hợp trong thống kê THADS, theo dõi THAHC (Thông tư 12) quy định cụ thể tại Điều 6 “Kỳ báo cáo thống kê năm trong THADS, HC liên ngành được bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp liền kề, bao gồm kỳ báo cáo 3 tháng, kỳ báo cáo 6 tháng, kỳ báo cáo 10 tháng và kỳ báo cáo năm (12 tháng)”. Theo đó thống kê liên ngành THADS, theo dõi THAHC gồm 4 kỳ báo cáo thống kê, không có kỳ báo cáo thống kê tháng.

(2) Biểu mẫu của ngành Kiểm sát về THADS, HC là Biểu 28 ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-VKSNDTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. Hệ thống Biểu mẫu ngành Kiểm sát không có biểu mẫu số 03 thống kê “Số bản án, quyết định mà cơ quan thi hành án yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; yêu cầu xác định phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu kết quả giải quyết của Tòa án...

Tại Điều 8 Thông tư 12 quy định về việc lập, ký xác nhận báo cáo thống kê THADS, HC liên ngành:“VKSND cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chi cục THADS và TAND cấp huyện; VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục THADS và TAND cấp tỉnh lập báo cáo thống kê...” và chỉ thực hiện 4 kỳ thống kê. Thông tư 12 không quy định hàng tháng các Ngành phải tổ chức họp, thống nhất số liệu và tiếp ký biểu thống kê.

(3) Hệ thống chỉ tiêu thống kê THADS, HC của ngành Kiểm sát và ngành Thi hành án có sự khác nhau do nhu cầu quản lý của từng ngành. Tuy nhiên, những tiêu chí, yêu cầu quan trọng phục vụ việc báo cáo Quốc hội thì đã được quy định thực hiện thống nhất tại Thông tư 12. Các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Thông tư 12, còn những yêu cầu thống kê riêng của từng Ngành thì thực hiện theo quy định của mỗi Ngành.

P.V