Thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngành về báo cáo thống kê

VKSND tối cao (Cục 2) vừa ban hành Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC về công tác thống kê và công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019. Theo đó, trong công tác thống kê, Viện kiểm sát các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngành về báo cáo thống kê, như: Quyết định số 188/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 6/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về Chế độ báo cáo thống kê; Quyết định số 203/QĐ- VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố, truy tố”; Quyết định số 436/QĐ- VKSTC ngày 29/9/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Thống kê kết quả truy tố tội phạm về ma túy”…

Thực hiện chính xác, đầy đủ, đúng kỳ hạn các báo cáo thống kê theo qui định; khắc phục triệt để các sai sót đã được rút kinh nghiệm, nhất là các chỉ tiêu về các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, thi hành án dân sự, hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo.. và các số liệu được các cơ quan Đảng, Nhà nước quan tâm như: tạm đình chỉ điều tra; đình chỉ điều tra; tài sản tham nhũng, tài sản do phạm tội mà có đã được phát hiện, thu giữ, xử lý; công tác thu hồi, thi hành án đối với tài sản tham nhũng.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát các cấp chủ động triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện thống nhất các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLTVKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 về “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự” (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019) và Hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành mới sửa đổi, bổ sung, trong đó cần nắm vững những nội dung mới, những nội dung được sửa đổi, bổ sung; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và Tòa án cùng cấp để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất; lập, đối chiếu và gửi đầy đủ báo cáo thống kê liên ngành và phụ lục liên ngành theo quy định; chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành tăng cường công tác kiểm tra việc lập, đối chiếu số liệu, bảo đảm tính chính xác của số liệu.

Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, bảo đảm sự thống nhất số liệu thống kê, gồm: Thống nhất số liệu thống kê của cùng 1 chỉ tiêu trong cùng 1 kỳ báo cáo giữa báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và báo cáo thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; giữa các biểu mẫu thống kê có liên quan; thống nhất số liệu giữa báo cáo thống kê và phụ lục thống kê đính kèm; thống nhất số liệu giữa báo cáo thống kê và báo cáo tổng hợp; thống nhất số liệu giữa các cơ quan hữu quan đối với những chỉ tiêu liên quan (cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự, hành chính…).

Đối với thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (Quyết định số 114/2004/VKSTC-TKTP ngày 19/8/2004 của Viện trưởng VKSND tối cao), Viện kiểm sát các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo phiếu được lập và truyền về VKSND tối cao đầy đủ, chính xác và kịp thời. Khi cập nhật dữ liệu vào máy tính phải đảm bảo nhập đầy đủ các tiêu chí đã quy định trong phiếu thống kê, không để xảy ra tình trạng bỏ sót các tiêu chí khi cập nhật như điều luật, hình phạt… Đảm bảo dữ liệu truyền về VKSND tối cao đầy đủ, chính xác, phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình tội phạm năm 2019.

Chủ động tham gia có trách nhiệm vào việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu và Hệ thống biểu mẫu thống kê của Ngành. Tiếp tục quán triệt và thống nhất sử dụng số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ…; đồng thời lấy số liệu thống kê làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị, cá nhân.

Ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ

Trong công tác công nghệ thông tin, Viện kiểm sát các cấp tích cực, chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm các chỉ tiêu cơ bản, đó là: Bảo đảm 100% các văn bản không mật được trao đổi trên môi trường internet bằng các phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành hoặc thư điện tử; bảo đảm 100% các đơn vị (kể cả các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh, các Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp cao, các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao), sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa các cấp; bảo đảm 100% các vụ án được nhập đầy đủ vào Phần mềm Quản lí và Thống kê án hình sự và Phần mềm Quản lí và Thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp. Hàng tháng, Viện kiểm sát các cấp cần kiểm tra, rút kinh nghiệm việc nhập dữ liệu của đơn vị mình và của cấp dưới.

Nghiên cứu, trao đổi và từng bước đầu tư, ứng dụng số hóa vào công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử tại phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng công tác này. Khai thác có hiệu quả hạ tầng CNTT và các phần mềm đã được trang bị như hệ thống họp trực tuyến, các phần mềm trong ngành Kiểm sát…nhằm khai thác tối đa các lợi ích của hệ thống. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Bảo đảm tốc độ đường truyền theo qui định. Từng bước trang bị phần mềm có bản quyền hệ điều hành, phần mềm diệt virus cho các máy tính.

Tăng cường đầu tư cho CNTT, tập trung vào việc nâng cấp hệ thống truyền hình trực tuyến và xây dựng các phần mềm mới cần thiết cho hoạt động của đơn vị. Khi xây dựng các phần mềm mới cần trao đổi với Cục 2 để tránh đầu tư trùng lắp, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, bảo mật và sự liên thông trong toàn Ngành.

Ngoài ra, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Hướng dẫn nêu rõ: Cần bố trí đầy đủ, sắp xếp ổn định cán bộ làm công tác thống kê và CNTT theo quy định. Đối với các đơn vị cần luân chuyển cán bộ thống kê phải thực hiện việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thay thế để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị số 06/CT-VKS ngày 5/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng CNTT trong ngành KSND trong việc bố trí, điều động cán bộ làm công tác thống kê và CNTT.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 7/7/2017 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 8/1/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao). Đồng thời, tăng cường đào tạo, đào tạo bổ sung, đào tạo lại kiến thức thống kê và CNTT cho công chức làm công tác thống kê và CNTT và người sử dụng.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, rút kinh nghiệm về công tác thống kê và CNTT đối với các đơn vị nghiệp vụ và VKSND cấp dưới. Phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch về phối hợp giữa các cơ quan hữu quan về thống kê hình sự.

V.T