Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND. Quy chế gồm 9 chương, 89 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2019.

Theo Quy chế, Thanh tra VKSND có nhiệm vụ giúp Viện trưởng VKSND cấp mình tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác, gồm: Tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra; hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của VKSND về công tác phòng, chống tham nhũng; Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND.

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định của VKSND về công tác thanh tra; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Cũng theo Quy chế, Thanh tra VKSND bao gồm: Thanh tra VKSND tối cao; Thanh tra VKSND cấp cao và Thanh tra VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra VKSND cấp tỉnh). Tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND chịu sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao. Hoạt động của Thanh tra VKSND bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; theo đúng quy định của pháp luật và của VKSND.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, công chức trong đơn vị 

Về các hành vi bị nghiêm cấm, theo Quy chế đó là các hành vi: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; người tố cáo, người bị tố cáo; người khiếu nại, người bị khiếu nại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung được giao; bao che cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của VKSND.

Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức; họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo trái quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; cất giấu, chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo.

Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ thanh tra, người xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo.

Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật và của VKSND.

Ngoài các nội dung trên, Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND còn đề cập đến các nội dung khác, như: Biên bản trong công tác thanh tra; hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hồ sơ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra VKSND (Thanh tra VKSND tối cao, Thanh tra VKSND cấp cao, Thanh tra VKSND cấp tỉnh); hoạt động thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; thanh tra lại; hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại; quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra...

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND, những nội dung khác trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng thuộc nhiệm vụ của Thanh tra VKSND chưa được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Quy chế này được áp dụng đối với VKSND các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VKSND các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy chế này không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp.

 

P.V