Theo công văn số 4202/VKSTC-V1, VKSND tối cao (Vụ 1) qua 2 năm tổng hợp, xây dựng báo cáo “Thực trạng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố” để Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo trước Quốc hội nhận thấy: Phần lớn các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi báo cáo đúng nội dung theo công văn số 3179/VKSTC-V1 ngày 19/7/2019.

Tuy nhiên, theo VKSND tối cao, còn một số VKSND chưa chấp hành nghiêm túc việc gửi báo cáo; nội dung báo cáo chưa nêu cụ thể lý do các trường hợp bắt, giữ, giam người do Viện kiểm sát không phê chuẩn hoặc đã phê chuẩn nhưng không xử lý hình sự, mà chuyển xử lý hành chính hoặc trả tự do vì không phạm tội.

leftcenterrightdel
Một cuộc kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ (Ảnh minh họa) 

Trước thực trạng trên, VKSND tối cao (Vụ 1) đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

Gửi báo cáo “Thực trạng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố” kèm theo các Quyết định tố tụng đã ban hành theo đúng định kỳ. (Ví dụ: VKSND tỉnh A không phê chuẩn 3 trường hợp về bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đình chỉ điều tra 1 trường hợp do bị hại rút đơn yêu cầu phải gửi kèm các Quyết định này).

Phân công bộ phận chuyên trách quản lý chuyên đề và gửi thông báo lãnh đạo phụ trách và cán bộ được phân công (số điện thoại kèm theo) đến Vụ 1, VKSND tối cao để biết, tiện theo dõi.

VKSND tối cao cũng lưu ý, số liệu báo cáo phải thống nhất với số liệu báo cáo đến Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao; việc báo cáo phải đảm bảo đúng nội dung, thời hạn. 


P.V