Công văn số 1841 VKSTC-V3 nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2019; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát hoạt động tư pháp; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 1/1/2019 của VKSND tối cao về công tác trọng tâm năm 2019 của VKSND tối cao, ngày 15/1/2018, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) đã ban hành Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2019 số 07/HD-VKSTC, trong đó, tại mục 3 “Việc thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề” đã hướng dẫn thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, các Viện kiểm sát địa phương chủ động tổng kết việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và định chỉ miễn trách nhiệm hình sự năm 2017, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; các Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành phố báo cáo kết quả tổng kết về Vụ 3 trước ngày 5/6/2019 để tổng hợp rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.

Thứ hai, trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát các địa phương thực hiện đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong công tác THQCT và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm về kinh tế, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án kinh tế trong 3 năm 6 tháng (từ ngày 1/12/2015 đến ngày 31/5/2019) và báo cáo về Vụ 3 trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp rút kinh nghiệm chung.

Thứ ba, yêu cầu Viện kiểm sát các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác THQCT và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm về kinh tế, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, đồng thời đánh giá, báo cáo Vụ 3 về một số loại tội phạm, như: Tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, hoạt động tín dụng đen; quản lý đất đai; tội phạm về môi trường, buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam; tội phạm sử dụng hình thức “kinh doanh đa cấp” để chiếm đoạt tài sản. Trong đó, đánh giá rõ các nội dung: Nguồn tiếp nhận thông tin về tội phạm; phương pháp thu thập tài liệu, chứng cứ; quan điểm đánh giá tài liệu, chứng cứ và xác định tội danh khởi tố, kết quả giải quyết vụ án, vụ việc, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc để Vụ 3 hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, bảo đảm việc giải quyết các vụ án, vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo công văn số 1841 VKSTC-V3, để đảm bảo tiến độ và yêu cầu, đề nghị các đồng chí chỉ đạo thực hiện và có báo cáo bằng văn bản gửi về Vụ 3; gửi kèm theo 1 bản mềm vào địa chỉ thư điện tử vp_v3@vks.gov.vn theo đúng thời hạn đã nêu trên; riêng nội dung thứ 3: Thời điểm báo cáo từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/5/2019, thời gian gửi báo cáo và bản mềm gửi về Vụ 3 trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp.

Ngoài các nội dung trên, công văn số 1841 VKSTC-V3 còn nêu rõ: Báo cáo của các đơn vị khi đánh giá về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc phải nêu rõ vụ án, vụ việc cụ thể. Khi gửi các loại báo cáo nêu trên theo đường thư điện tử, các đơn vị ghi rõ tiêu đề thư: “Đơn vị, báo cáo về việc...”. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Vụ 3 (đồng chí Dương Mạnh Hoàng, Phó Trưởng Phòng 1, số điện thoại 0936.997.196).

P.V