Mục đích kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung: Khái quát về sự ra đời, các giai đoạn phát triển, các dấu ấn nổi bật, những thành tự và bài học kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt - người Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức thi viết về “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”; tổ chức Hội thao, Hội diễn văn nghệ trong toàn Ngành; xây dựng, phát sóng phim tài liệu về truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam và đặc biệt là hoàn thành và phát sóng bộ phim truyền hình "Sinh Tử" với nội dung tuyên truyền về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch tuyên truyền để xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền.

Toàn văn kế hoạch tại đây.

PV