Thông tin này được đưa ra tại cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam của Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn, ngày 27/3.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất giảm ít nhất 2 đơn vị cấp Ban trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có trong cơ cấu tổ chức ở cấp Trung ương; giảm 128 phòng, 58 Bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, 12 Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn huyện thuộc diện không đạt 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số trên cơ sở kết quả Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính.

Cùng với việc sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy, số lượng chức danh lãnh đạo cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương tại các đơn vị hợp nhất, giải thể cũng giảm 480 người.

Đến năm 2021, sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tương đương với 2.050 biên chế.

Theo VGP