leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự, chủ trì.

Truyền thông chính sách là tất cả các hoạt động của chính quyền và các tổ chức trong khu vực công nhằm chuyển tải và chia sẻ thông tin, chủ yếu nhằm tạo ra văn hóa công khai thông tin, đồng thời trình bày và giải thích các quyết định và hành động của Chính phủ.

Công tác truyền thông chính sách hiện nay được Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng với phương châm: Truyền thông luôn đi trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả những thông tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu về truyền thông chính sách thời gian qua, nhiều vấn đề cũng nảy sinh trong cách thức tổ chức lực lượng và đầu tư nguồn lực trong công tác này, đòi hỏi tư duy mới thực hiện công tác truyền thông chính sách trên cơ sở phát huy ưu thế sẵn có và học hỏi kinh nghiệm quốc tế.

Tại tỉnh Bắc Ninh, các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ bảo đảm chuyển tải đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân và xã hội;

Tích cực đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, gây hoang mang trong xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục đa dạng hóa các phương pháp và phương tiện truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương; tăng cường sử dụng các phương tiện, hình thức tuyên truyền phi truyền thống.

Dự kiến tháng 12/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ ban hành Đề án: “Nâng cao năng lực truyền thông trên Internet tỉnh Bắc Ninh”.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về chính sách trên địa bàn tỉnh; các cơ quan báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đậm nét, kịp thời các chính sách nhằm giúp người dân hiểu, tin tưởng, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện chính sách.

Vũ Phương