Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
95/2018/NĐ-CP 30/06/2018 30/06/2018 Tải về
2
Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
93/2018/NĐ-CP 30/06/2018 01/07/2018 Tải về
3
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
09/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 15/08/2018 Tải về
4
Hướng dẫn xuất khẩu khoảng sản làm vật liệu xây dựng
05/2018/TT-BXD 29/06/2018 15/08/2018 Tải về
5
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
05/2018/TT-BLĐTBXH 29/06/2018 15/08/2018 Tải về
6
Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam
40/2018/TT-BGTVT 29/06/2018 15/08/2018 Tải về
7
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTT và DL hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
22/2018/TT-BVHTTDL 29/06/2018 15/08/2018 Tải về
8
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
10/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 15/08/2018 Tải về
9
Bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng
797/QĐ-TTg 29/06/2018 29/06/2018 Tải về
10
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
88/2018/TT-BQP 28/06/2018 12/08/2018 Tải về
11
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
08/2018/TT-BNV 28/06/2018 15/08/2018 Tải về
12
Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)
794/QĐ-TTg 28/06/2018 28/06/2018 Tải về
13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
14/2018/TT-BCT 28/06/2018 16/08/2018 Tải về
14
Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
85/NQ-CP 27/06/2018 27/06/2018 Tải về
15
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hậu Giang
84/NQ-CP 26/06/2018 26/06/2018 Tải về
16
Về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ
92/2018/NĐ-CP 26/06/2018 01/07/2018 Tải về
17
Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025
771/QĐ-TTg 26/06/2018 26/06/2018 Tải về
18
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiê[s tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)
83/NQ-CP 26/06/2018 26/06/2018 Tải về
19
Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
91/2018/NĐ-CP 26/06/2018 01/07/2018 Tải về
20
Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
772/QĐ-TTg 26/06/2018 26/06/2018 Tải về
21
Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ương tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
82/NQ-CP 26/06/2018 26/06/2018 Tải về
22
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ
90/2018/NĐ-CP 25/06/2018 10/08/2018 Tải về
23
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường
55/2018/TT-BTC 25/06/2018 10/08/2018 Tải về
24
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
05/2018/TT-BNNPTNT 25/06/2018 01/07/2018 Tải về
25
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
56/2018/TT-BTC 25/06/2018 10/08/2018 Tải về
26
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
89/2018/NĐ-CP 25/06/2018 10/08/2018 Tải về
27
Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng
85/2018/TT-BQP 23/06/2018 01/07/2018 Tải về
28
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
04/2018/TT-BLĐTBXH 22/06/2018 15/08/2018 Tải về
29
Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
26/2018/QĐ-TTg 22/06/2018 10/08/2018 Tải về
30
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
39/2018/TT-BGTVT 21/06/2018 31/01/2019 Tải về
31
Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
06/2018/TT-BNNPTNT 21/06/2018 06/08/2018 Tải về
32
Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
09/2018/TT-BTP 21/06/2018 21/08/2018 Tải về
33
Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
751/QĐ-TTg 20/06/2018 20/06/2018 Tải về
34
Công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
745/QĐ-TTg 19/06/2018 19/06/2018 Tải về
35
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử đụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)
80/NQ-CP 19/06/2018 19/06/2018 Tải về