Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
03/2018/TT-BYT 09/02/2018 26/03/2018 Tải về
2
Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
02-HD/TW 08/02/2018 08/02/2018 Tải về
3
Về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tháng 6 năm 2017
485/NQ-UBTVQH14 08/02/2018 08/02/2018 Tải về
4
Về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
30-KL/TW 08/02/2018 08/02/2018 Tải về
5
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2018
13/NQ-CP 08/02/2018 08/02/2018 Tải về
6
Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
15/2018/TT-BTC 07/02/2018 01/04/2018 Tải về
7
Về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viên thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
484/NQ-UBTVQH14 07/02/2018 07/02/2018 Tải về
8
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển
06/2018/TT-BGTVT 07/02/2018 01/04/2018 Tải về
9
Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
16/2018/TT-BTC 07/02/2018 26/03/2018 Tải về
10
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
14/2018/TT-BTC 07/02/2018 26/03/2018 Tải về
11
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
13/2018/TT-BTC 06/02/2018 02/04/2018 Tải về
12
Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
02/2018/TT-BXD 06/02/2018 01/04/2018 Tải về
13
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình
12/NQ-CP 05/02/2018 05/02/2018 Tải về
14
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
20/2018/NĐ-CP 05/02/2018 05/02/2018 Tải về
15
Về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
11/NQ-CP 05/02/2018 05/02/2018 Tải về
16
Về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
09/NQ-CP 03/02/2018 03/02/2018 Tải về
17
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày
10/NQ-CP 03/02/2018 03/02/2018 Tải về
18
Về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
124-QĐ/TW 02/02/2018 02/02/2018 Tải về
19
Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
19/2018/NĐ-CP 02/02/2018 02/02/2018 Tải về
20
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 02/02/2018 Tải về
21
Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
16/2018/NĐ-CP 02/02/2018 01/04/2018 Tải về
22
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
17/2018/NĐ-CP 02/02/2018 25/03/2018 Tải về
23
Nghị định Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015
19/2018/NĐ-CP 02/02/2018 02/02/2018 Tải về
24
Về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
29-KL/TW 31/01/2018 31/01/2018 Tải về
25
Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
12/2018/TT-BTC 31/01/2018 19/03/2018 Tải về
26
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018 17/03/2018 Tải về
27
Về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đảng viên làm kinh tế tư nhân
29-KL/TW 31/01/2018 31/01/2018 Tải về
28
Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
01/2018/TT-NHNN 26/01/2018 29/01/2018 Tải về
29
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
08/2018/TT-BTC 25/01/2018 15/03/2018 Tải về
30
Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
121-QĐ/TW 25/01/2018 25/01/2018 Tải về
31
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí, trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
09/2018/TT-BTC 25/01/2018 15/03/2018 Tải về
32
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
06/2018/TT-BTC 24/01/2018 10/03/2018 Tải về
33
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
12/2018/NĐ-CP 23/01/2018 10/03/2018 Tải về
34
Về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
22-CT/TW 23/01/2018 23/01/2018 Tải về
35
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
03/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 09/03/2018 Tải về