Văn bản số 1424/UBND-KSTT của UBND tỉnh Khánh Hòa, viết: qua kiểm tra, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC tiếp tục có sự chuyển biến tích cực thể hiện ở việc chấp hành các quy định, chỉ đạo về CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tốt hơn; công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC cũng chủ động, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, một số tồn tại, hạn chế đã được nhắc nhở, chấn chỉnh nhiều lần vẫn tiếp tục lặp lại ở một số cơ quan, đơn vị, phổ biến vẫn là việc thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thao tác, xử lý hồ sơ trên phần mềm như.

Cụ thể, chưa công khai đầy đủ thông tin thủ tục hành chính, thông tin đường dây nóng theo quy định; tiếp nhận thành phần hồ sơ chưa đúng quy định; chưa thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử đầy đủ, chính xác ngay từ đầu vào; cập nhật thông tin hồ sơ chưa đồng bộ trên phần mềm; cán bộ công chức xử lý chưa nắm vững quy trình xử lý hồ sơ trên phần mềm; thực hiện đối phó, hợp thức hóa tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng/trễ hạn trên phần mềm…

leftcenterrightdel

Tỉnh Khánh Hòa khai trương Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tháng 8/2018 với kỳ vọng là bước đột phá trong mục tiêu cải cách hành chính. 

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ thực tế hoạt đọng tại đơn vị mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, nghiên cứu những mặt đã làm được, những kinh nghiệm, sáng kiến CCHC để tham khảo, áp dụng tại cơ quan, ngành, địa phương.

Đối với những thiếu sót, vi phạm đã được nhắc nhở nhưng tiếp tục tái diễn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/3/2019.

Ngoài ra, các đơn vị được kiểm tra CCHC trong năm 2018 cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới. Xử lý nghiêm các hành vi đối phó, hợp thức hóa tỷ lệ hồ sơ đúng/trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử.

Công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định. Công khai đầy đủ, kịp thời và có hệ thống toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy định, chính sách quản lý có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị…

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố có đơn vị cấp xã được kiểm tra, cần tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định, đồng bộ, thông suốt; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần ở bộ phần tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cho công dân…

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có những chỉ đạo, yêu cầu cụ thể đối với những vấn đề, việc cần rà soát, điều chỉnh, khắc phục của từng sở, ngành.

Văn Nguyễn