leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với trên 920 tỉ đồng được thưởng từ vượt thu hoạt động xuất nhập khẩu, Hải Phòng thống nhất chi đầu tư công và cho vay giải quyết việc làm để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Cục Hải quan TP Hải Phòng, năm 2022, Hải Phòng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 67.806 tỉ đồng, vượt 20,6%, tương ứng vượt 11.876 tỉ đồng so với chỉ tiêu được giao.

Ngày 29/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg để thưởng vượt thu dự toán và đầu tư trở lại cho địa phương tổng số tiền 926,6 tỉ đồng. Quyết định trên được ban hành căn cứ nội dung tại Nghị định 89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của Chính phủ về Quy định cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hải Phòng.

Tại kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa qua, HĐND TP đã xem xét, biểu quyết và thống nhất thông qua 12 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh. Một trong những nội dung quan trọng là Phương án sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2022.

Theo đó, Hải Phòng đã thống nhất phương án phân bổ chi đầu tư công số tiền 896,6 tỉ đồng và chi bổ sung nguồn vốn ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, số tiền 30 tỉ đồng để cho vay giải quyết việc làm nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Phòng kỳ vọng việc sử dụng nguồn thưởng trên sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc thực hiện Nghị quyết 09 – NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Khánh An