leftcenterrightdel
Số dư Quỹ BOG trong quý II/2022 là hơn 310 tỉ đồng. 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, số  dư Quỹ bình ổn giá (BOG) đến hết Quý II/2022 (tính đến hết ngày 30/6/2022) là 310,794 tỉ đồng;

Về tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2022 (từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022) là hơn 1.007 tỉ đồng;

Ngoài ra, tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2022 (từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022) là 526,726 tỉ đồng;

Về lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2022 là 1,426 tỉ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2022 là 1,792 triệu đồng;

Cũng theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2022 là -169,920 tỉ đồng.

 

Nguyễn Anh