Ngày 30/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tự xây dựng Trụ sở làm việc văn phòng UBND tỉnh, Chủ đầu tư là Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình; loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II. Tổng mức đầu tư 123.000.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư; Vốn cân đối ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác từ năm 2016. 

leftcenterrightdel
Trụ sở văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình. 

Ngày 06/4/2016, Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quyết định số 69/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình Trụ sở làm việc văn phòng UBND tỉnh, đơn vị trúng thầu: Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản tỉnh Hoà Bình (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình).

Phát hiện nhiều sai phạm về tài chính

Tại Kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ rõ: Qua kiểm toán độc lập phát hiện giá trị dự toán tính sai vượt giá trị, khối lượng, kiến nghị giảm trừ thanh toán số tiền 365.093.000 đồng, gồm: Chi phí xây lắp 265.922.000 đồng; Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc 2.753.890 đồng, làm tròn 2.754.000 đồng; Chi phí quản lý dự án: 49.067.680 đồng, làm tròn 49.068.000 đồng; Chi phí thiết kế, lập dự toán: 47.349.347 đồng, làm tròn 47.349.000 đồng. 

Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 84.615.000 đồng, gồm: Sai phạm chi phí xây lắp 50.767.000 đồng, do dự toán tính sai vượt khối lượng; Sai phạm chi phí quản lý dự án 7.740.000 đồng, do qua kiểm toán độc lập, nghiệm thu của Chủ đầu tư giảm trừ chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và qua thanh tra thu hồi chi phí xây lắp dẫn đến giảm trừ tương ứng chi phí quản lý dự án; Sai phạm chi phí giám sát thi công 7.986.000 đồng, do qua kiểm toán độc lập, nghiệm thu của Chủ đầu tư giảm trừ chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và qua thanh tra thu hồi chi phí xây lắp dẫn đến giảm trừ tương ứng chi phí giám sát thi công; Sai phạm chi phí thiết kế, lập dự toán: 12.113.000 đồng, do qua kiểm toán độc lập, nghiệm thu của Chủ đầu tư giảm trừ chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và qua thanh tra thu hồi chi phí xây lắp do dự toán tính sai vượt khối lượng dẫn đến giảm trừ tương ứng chi phí thiết kế, lập dự toán. Sai phạm chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: 6.009.000 đồng.

Làm rõ trách nhiệm của những đơn vị liên quan

Trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị: Tư vấn thiết kế, lập dự toán, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công chưa làm hết trách nhiệm, năng lực thực tế của cán bộ giám sát thi công, cán bộ kỹ thuật tư vấn quản lý dự án có mặt còn hạn chế, trong quá trình thực hiện tư vấn quản lý dự án, nghiệm thu giá trị khối lượng công trình còn để xảy ra thiếu sót, tồn tại nêu trên.

Công tác thiết kế còn có thiếu sót, hạn chế, chưa thực sự phù hợp thực tế, công tác lập dự toán có thiếu sót, không chính xác, tính sai vượt khối lượng và tính sai thiếu khối lượng công trình, trong quá trình thực hiện nhiều hạng mục phải điều chỉnh giảm trừ, bổ sung khối lượng thiết kế, dự toán công trình.

Quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi tổng số tiền 78.606.000 đồng, gồm: Chi phí xây lắp 50.767.000 đồng; chi phí quản lý dự án 7.740.000 đồng; chi phí giám sát thi công 7.986.000 đồng; chi phí thiết kế, lập dự toán 12.113.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình để nộp ngân sách Nhà nước (tính đến ngày 16/5/2018, các đơn vị đã thực hiện nộp đầy đủ số tiền 78.606.000 đồng).

Xử lý về hành chính: Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình (tư vấn quản lý dự án) và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình (tư vấn giám sát thi công) tổ chức họp, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các thiếu sót, tồn tại nêu trên, báo cáo việc thực hiện gửi về Thanh tra tỉnh. Ngày 11/5/2018, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát thi công đã tổ chức họp với các nhà thầu, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; qua kiểm điểm đã nghiêm túc rút kinh nghiệm về thiếu sót, tồn tại nêu trên và tổ chức thực hiện khắc phục thiếu sót.

Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp tục thanh tra?

Trong một diễn biến khác, liên quan tới việc thanh tra trụ sở làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình, đơn vị này mới đây cũng đã có Báo cáo số 5460/VPUBND-CNXD gửi Thanh tra của Bộ Xây dựng. Báo cáo nêu rõ: 

Ngày 03/01/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTr về thanh tra việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh. Tới nay, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 61/KL-TTr kết luận thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình 

Như vậy, việc Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 355/QĐ-TTr ngày 27/8/2018 về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình; Công văn số 546/TTr-GS,KT&XLTT ngày 27/8/2018 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thông báo công bố Quyết định thanh tra có sự trùng lặp, chồng chéo với Thanh tra tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ vào Điều 13, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Văn bản số 1223/TTCP-KHTH ngày 30/7/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng xem xét không thanh tra Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình.

Minh Đức