leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Chiều 24/4, tại Nghệ An, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Khối Các cơ quan Trung ương.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị; quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; hằng năm tổ chức quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ. Các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Triển khai các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”. Đồng thời, xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của Đảng ủy Khối đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cần xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, bằng những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như công tác tuyên truyền, giáo dục đặc biệt là nêu gương người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị một cách thực chất, có sức thuyết phục cao, đúng người, đúng việc, thời điểm để tạo sức lan tỏa sâu rộng, biến tư tưởng đó thành những hành động cụ thể trong toàn Đảng bộ, đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình, chuẩn mực, trong đó lấy mô hình cao nhất được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định là phải đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, mẫu mực, tinh thông và chuyên nghiệp. Chú ý xây dựng chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả, thiết thực, gắn với chức trách, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng ủy và tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc để có các mô hình, cách làm hay, cách giải quyết khó khăn, vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, học tập làm theo Bác.

leftcenterrightdel
Đ/c Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương (thứ hai, phải sang), đại diện Đảng bộ cơ quan nhận Bằng khen tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vinh dự được khen thưởng dịp này.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. 

Trước đó, sáng 24/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, đại diện cho hơn 8 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tới dâng hương và báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng