Quyết định số 1397/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cụ thể: Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Uỷ viên Hội đồng, thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Trước đó, ngày 4/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 855/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Chủ tịch.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Ngoài ra, Hội đồng còn có 1 Ủy viên Thường trực là Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang và 13 Ủy viên khác. Tổng số thành viên Hội đồng là 19 người.

Theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 5/11/2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương, Hội đồng là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Nhiệm vụ của Hội đồng là thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn, tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Hội đồng đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương thực hiện xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

P.V