leftcenterrightdel
 Theo Quyết định 807/QĐ-TTg, giao bổ sung 19.302,875 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021. Ảnh minh họa

Theo Quyết định 807/QĐ-TTg, giao bổ sung 19.302,875 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.

Cụ thể, bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của ngân sách trung ương là 1.000 tỉ đồng; Bổ sung cho các địa phương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội là 6.600 tỉ đồng.

Ngoài ra, bổ sung cho Bộ Quốc phòng theo số thu từ tiền sử dụng đất quốc phòng đã nộp ngân sách nhà nước năm 2021 để xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp quốc phòng là 500 tỉ đồng.

Bổ sung cho Bộ Công an kinh phí thực hiện sản xuất 30 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp là 1.141,875 tỉ đồng.

Bổ sung cho tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương năm 2021 là 567 tỉ đồng.

Cũng theo Quyết định, bổ sung cho các địa phương để thưởng vượt thu và đầu tư trở lại là 9.494 tỉ đồng.

Theo đó, thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán là 4.802 tỉ đồng, gồm các tỉnh: Quảng Ninh (289 tỉ đồng), Hải Dương (19 tỉ đồng), Hưng Yên (46 tỉ đồng), Bắc Ninh (110 tỉ đồng), Quảng Nam (80 tỉ đồng), Quảng Ngãi (155 tỉ đồng),  Bình Dương (699 tỉ đồng), Bà Rịa-Vũng Tàu (119 tỉ đồng), TP. Hải Phòng (285 tỉ đồng). Có 3 tỉnh, thành phố được thưởng 1.000 tỉ đồng là: TP. Hà Nội, TP. HCM và Đồng Nai.

Đầu tư trở lại cho 4 địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ là 4.692 ti đồng, gồm: TP.  Hải Phòng (1.500 tỉ đồng); TP. Hà Nội (2.000 tỉ đồng); TP. HCM (654 tỉ đồng); TP. Đà Nằng (538 tỉ đồng).

Quyết định cũng nêu rõ: Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022, Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ tình hình thực hiện chính sách của các địa phương, xử lý cụ thể việc hỗ trợ của ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí được quy định nêu trên cho từng địa phương. Đồng thời, tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được bổ sung vốn, kinh phí trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn, kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

 

Nguyễn Anh