Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 426/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật này.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định cụ thể cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Cư trú. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật Cư trú.

Kế hoạch yêu cầu, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/7/2021, Luật được thi hành thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Cư trú.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Cùng với đó, Kế hoạch nêu rõ các nội dung cụ thể bao gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Cư trú, trong đó tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. 

Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Cư trú cho các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương.

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú.

Một nội dung khác đó là xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú, gồm: Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Quân đội nhân dân.

Mặt khác, tổ chức triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cư trú.

Ngoài ra, cần tổ chức kiểm tra thi hành luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

P.V