Theo đó, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, các đồng chí ủy viên cấp ủy đảng phải nêu gương, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của ngành Kiếm sát nhân dân;

Gương mẫu thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

leftcenterrightdel
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Nhơn Vượng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quán triệt các nội dung của Quy định số 44-QĐ/BCSĐ ngày 16/11/2019 của Ban Cán sự Đảng về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, tất cả cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế đều trực tiếp ký vào bản cam kết ngay tại hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Nhơn Vượng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quán triệt các nội dung của Quy định số 44-QĐ/BCSĐ  ngày 16/11/2019

Các nội dung chủ yếu mà cán bộ, đảng viên phải ký cam kết thực hiện được cụ thể hóa trong 7 nội dung về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; về ý thức tổ chức kỷ luật; về phê bình và tự phê bình; về đoàn kết nội bộ đơn vị; quan hệ với nhân dân và trách nhiệm trong công tác được giao; quy định cũng yêu cầu các cán bộ, công chức nghiêm khắc với bản thân, tránh những biểu hiện sai trái với các nội dung nêu trên.

Cán bộ lãnh đạo nêu gương trước cấp dưới; đảng viên nêu gương trước cán bộ, quần chúng. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Trọng Bình