Số kháng nghị được chấp nhận đạt 97,8%

VKSND tối cao (Vụ 11) vừa ban hành Thông báo 811/TB-VKSTC rút kinh nghiệm về việc thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC để VKSND các cấp nghiên cứu, vận dụng.

Theo đó, trên cơ sở tổng hợp báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả cho thấy, từ ngày 1/12/2016 đến ngày 31/5/2019, VKSND các cấp đã thụ lý kiểm sát tổng số 1.839.100 việc THADS; kiểm sát 1.673.883 quyết định về THADS, trong đó đã phát hiện 30.762/1.673.883 quyết định có vi phạm về thời hạn, nội dung, hình thức (chiếm 1,83%). Kiểm sát 2.197 quyết định buộc THAHC của Tòa án, trong đó đã phát hiện 138/2.197 quyết định có vi phạm, chiếm 6,28%.

Các VKSND địa phương đã vận dụng đầy đủ các phương thức kiểm sát để kiểm sát hoạt động THADS, THAHC; chủ động kiểm sát thường xuyên, đã hoàn thành 2.396 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan THADS, cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác THADS, THAHC. Qua kiểm sát đã ban hành 5.469 yêu cầu đối với cơ quan.

Lập hồ sơ kiểm sát và nghiên cứu 100% hồ sơ cưỡng chế, kê biên tài sản; kiểm sát việc tiêu huỷ tang vật, kiểm sát ra quyết định uỷ thác đi và thông báo tiếp nhận uỷ thác đến đầy đủ, đúng quy định. Chủ động phối hợp với Cơ quan THADS giải quyết việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài; xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí; góp phần làm giảm đáng kể số lượng án tồn đọng chậm thi hành án...

Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND các cấp đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác THADS, THAHC của Tòa án, Chấp hành viên và cơ quan THADS, Chủ tịch UBND, UBND các cấp và các cơ quan có liên quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị.

Từ việc phát hiện các vi phạm, VKSND các cấp đã ban hành 4.567 kiến nghị, 442 kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Số kiến nghị được chấp nhận: 4.530/4.567 kiến nghị, đạt 99,18%; số kháng nghị được chấp nhận: 432/442 kháng nghị, đạt 97,8%.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự năm 2019 

Về cơ bản, kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp bảo đảm về hình thức, nội dung, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, viện dẫn căn cứ pháp luật để xác định chính xác vi phạm; nhiều kiến nghị, kháng nghị có tính thuyết phục cao, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị kiến nghị, kháng nghị chấp nhận tiếp thu, khắc phục vi phạm. Kiến nghị, kháng nghị được gửi kịp thời đến đối tượng bị kiến nghị, kháng nghị và cơ quan chủ quản cấp trên của đối tượng bị kiến nghị, kháng nghị; gửi đến VKSND cấp trên trực tiếp theo đúng quy định. Các VKSND ban hành kiến nghị, kháng nghị đã chú trọng theo dõi, phúc tra việc thực hiện, khắc phục vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị kiến nghị, kháng nghị.

Một số VKSND cấp tỉnh thường xuyên quan tâm kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm, xây dựng chuyên đề về kiến nghị, kháng nghị cho VKSND cấp dưới.

Nâng chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát

Về một số nội dung cần rút kinh nghiệm, theo VKSND tối cao (Vụ 11), để phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại, Viện trưởng VKSND cấp dưới cần thực hiện tốt các yêu cầu đó là: Lãnh đạo VKSND các cấp cần nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm sát THADS, THAHC là một trong những khâu công tác trọng tâm của ngành Kiểm sát. Từ đó, có sự quan tâm đúng mức về công tác chỉ đạo điều hành, bố trí, sắp xếp công chức, Kiểm sát viên có năng lực, trách nhiệm làm chuyên trách công tác kiểm sát THADS, THAHC.

Đảm bảo tính ổn định để công chức, Kiểm sát viên có điều kiện tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghiệp vụ, kịp thời phát hiện vi phạm, đề xuất kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác để báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời hướng dẫn, giải thích để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát THADS, THAHC nói chung, việc thực hiện thẩm quyền kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động THADS, THAHC nói riêng.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các hướng dẫn của VKSND tối cao về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát THADS, THAHC. Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 07/2017/VKSTC ngày 23/11/2017 của VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, THAHC và Công văn số 3882/VKSTC-V14 ngày 27/8/2019 về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, THAHC trong ngành KSND, trong đó chú trọng việc ban hành kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ THAHC.

Phối hợp với cơ quan MTTQ, Ban pháp chế HĐND, UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác kiểm tra, xác minh; ban hành các yêu cầu cơ quan THADS và cơ quan, tổ chức liên quan tự kiểm tra; cung cấp hồ sơ, tài liệu báo cáo kết quả cho VKS; nắm bắt tình hình, thực trạng và kết quả thực hiện trong công tác tổ chức THADS, THAHC và công tác quản lý nhà nước tại địa phương để kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, THAHC, nhất là chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát, kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật để ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC.

Đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm khi thực hiện công tác kiểm sát THADS, THAHC; kỹ năng thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đã được VKSND tối cao (Vụ 11) tổng hợp và nêu trong Báo cáo chuyên đề Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát THADS, THAHC được tổ chức này 24/10/2019.

Đắc Thái