Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 tại các đơn vị VKSND cấp huyện, vừa qua VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành trực tiếp kiểm tra tại 7 đơn vị VKS cấp huyện, các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả về VKSND tỉnh.

Qua kiểm tra thấy rằng: Lãnh đạo các đơn vị đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/VKS-VP ngày 11/01/2022 của VKSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2022; các Chỉ thị chuyên đề, Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của VKSND cấp trên...

Các đơn vị VKS cấp huyện đã triển khai xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo đúng quy trình, kịp thời và có chất lượng. Kế hoạch đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phù hợp với đặc thù của đơn vị và yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; mỗi lĩnh vực công tác kiểm sát đều đề ra chỉ tiêu, thời gian và biện pháp thực hiện cụ thể, trong đó, nhiều đơn vị đề ra các chỉ tiêu cao hơn so với Kế hoạch của VKSND tỉnh, đồng thời, đặt thêm những chỉ tiêu khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã xác định.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra trực tiếp tại VKSND huyện Hương Sơn.

Các đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về kết quả công tác năm 2021 và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong năm 2022. Kịp thời ban hành quyết định phân công nhiệm vụ công tác đối với công chức, người lao động trong đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật tổ chức VKSND, đặc điểm, tình hình của đơn vị và năng lực, sở trường của công chức. Phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua, tổ chức ký kết và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022 đảm bảo theo quy định. Lãnh đạo các đơn vị duy trì nề nếp chế độ giao ban tuần, tháng để đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ. Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 kịp thời, chất lượng.

Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực cơ bản đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc lưu hạ năm 2021 chuyển qua; tích cực lựa chọn, xác định nhiều vụ giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm; thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm…

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong việc xây dựng hồ sơ nguyên tắc, nội dung Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Đồng thời lưu ý một số nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, như: Lãnh đạo đơn vị tăng cường các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác, trong đó quan tâm chỉ tiêu kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu có chất lượng. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng Ngành; chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng văn hóa công sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; công chức, người lao động phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành hữu quan; chủ động tham gia thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

P.V