Theo đó, về nội dung thi đua, toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục quán triệt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” của Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời, tiếp tục hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua.

Cụ thể đó là các phong trào gồm: Phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”;

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020) và 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 -2/9/2020).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Vụ 16 tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của đơn vị.

Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác thi đua và xét đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành, bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn.

Tổ chức thực hiện tốt khâu công tác đột phá năm 2020 của đơn vị, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI.

Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin điện tử của Ngành và VKSND các cấp giới thiệu, tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm quảng bá hình ảnh của cán bộ, Kiểm sát viên ngành KSND.

Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nêu trên, thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu các phòng chuyên môn cần đề cao vai trò, trách nhiệm, thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu” nhằm tạo sự lan tỏa, chuyên biến mạnh mẽ, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ giữa tập thể lãnh đạo, Chi ủy và Ban Chấp hành Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đã đề ra, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết.

Công chức trong đơn vị cần “trung thực, tận tụy, trách nhiệm”, tích cực nghiên cứu, chủ động học hỏi, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng văn bản đáp ứng theo yêu cầu chung của Ngành và giúp lãnh đạo Vụ trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động chung của đơn vị.

Ngoài ra, cần chú trọng chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về đăng ký thi đua, năm 2020, Vụ 16 đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 3 phòng thuộc đơn vị đăng ký Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND; 100% công chức đăng ký được công nhận là “Lao động tiên tiến” và 14 cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

 

PV