Buổi sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Lê Văn Khương – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê chủ trì, với sự tham gia của các đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ và các quần chúng đang công tác tại VKSND quận Thanh Khê.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí được theo dõi phóng sự về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người hội tụ, kết tinh trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh, lương tâm và khí phách của thời đại.

Đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 VKSND quận Thanh Khê sinh hoạt chuyên đề “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". (Ảnh: TD)

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Văn Khương đã tổng kết những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí biểu dương các cá nhân trong Chi bộ đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới các cán bộ, đảng viên VKSND quận Thanh Khê tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tự giác kiểm điểm mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại. Thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Cán bộ, đảng viên VKSND quận Thanh Khê cần không ngừng tiếp thu, đổi mới và ứng dụng những kết quả, phương pháp làm việc hiệu quả và để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự vừa “hồng” vừa “chuyên” theo mục tiêu xây dựng con người xã hội chủ nghĩa của Đảng, xây dựng tập thể VKSND quận Thanh Khê đoàn kết, vững mạnh.

Trần Thùy Dương – VKSND quận Thanh Khê