leftcenterrightdel
 Đại diện Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng thực hiện bốc thăm.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 31/1/2023, trong đó lựa chọn 12 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc và trực thuộc UBND tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh (đảm bảo tối thiểu 20% số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp) gồm: Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; UBND thị xã Đông Triều, UBND huyện Vân Đồn; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng (Thanh tra tỉnh Quảng Ninh) phổ biến cách thức, quy trình tiến hành bốc thăm, số lượng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và số lượng người được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước được xác minh thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, tổng số người thuộc diện bốc thăm để xác minh của 12 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước là 470 người, trong đó có 310 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 160 người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên đã lựa chọn được 65/470 người để xác minh (đạt 13,8% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm của 12 đơn vị).

Hội nghị diễn ra đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Trên cơ sở danh sách người được bốc thăm, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập để xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trúc Khánh