Khối thi đua số 2 VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các đơn vị Văn phòng tổng hợp; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8); Phòng thanh tra và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Khối thi đua số 2 đã thông qua nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của khối. Cụ thể, giao ước thi đua gồm 5 nội dung chính là: Tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.

Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của cả nước do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, VKSND tối cao phát động.

leftcenterrightdel
 Khối thi đua số 2 VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; gắn lãnh đạo với công tác kiểm tra, giám sát; công chức và người lao động trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành trong khi thi hành công vụ; không có công chức và người lao động vi phạm kỷ cương, kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức đoàn thể để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

Thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị để làm nòng cốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành. Tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, đến toàn thể công chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua.

Việc ký kết giao ước thi đua nhằm tạo sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chỉ thị của VKSND tối cao về công tác của ngành KSND và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh. Các đơn vị trong Khối thi đua số 2 quyết tâm cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội dung nói trên, đưa phong trào thi đua của Khối và từng đơn vị phát triển sâu rộng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2024 của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xuân Nha