Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động, trên cơ sở văn bản của VKSND tối cao, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện phong trào, VKSND tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch số 1201/KH-VKS ngày 20/6/2019 để phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong ngành KSND tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động VKS hai cấp. 

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua nêu trên, tập thể VKSND tỉnh cũng như bản thân mỗi cán bộ, công chức đã tự giác thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Ngành đặc biệt là các quy định về văn hóa công sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội vụ và trật tự công vụ; có phương pháp quản lý, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh còn luôn chú trọng xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, xanh, sạch, đẹp, bài trí công sở theo đúng Quy chế về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; treo băng rôn, khẩu hiệu phát động công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; tích cực trồng cây và vệ sinh cơ quan để tạo môi trường xanh, chuyên nghiệp, hiện đại. Trang tin điện tử của VKSND tỉnh đã mở chuyên mục riêng đăng tải các bài viết về việc thực hiện văn hóa công sở. Quán triệt đến các đơn vị VKS 2 cấp “nói không” với sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và ưu tiên sử dụng vật liệu khác thân thiện với môi trường.

Trong giao tiếp, làm việc với công dân, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công việc của cơ quan và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; những vấn đề người dân chưa hiểu rõ luôn giải thích cụ thể, kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật để dân nghe, dân hiểu và tin tưởng vào các cơ quan pháp luật. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo đúng phương châm của toàn ngành, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, các đồng chí lãnh đạo luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, công tâm, khách quan trong sử dụng và đánh giá cán bộ…

Lãnh đạo VKS hai cấp luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến, chỉ đạo, hướng dẫn tận tình đối với cấp dưới, là tấm gương sáng trong giao tiếp và ứng xử.

Có thể thấy, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tác động sâu sắc đến nhận thức cũng như hành động của tập thể và mỗi cá nhân ngành KSND tỉnh. Thực hiện tốt văn hóa công sở đang từng bước hình thành và vun đắp nên phong thái chuyên nghiệp, ứng xử hài hòa và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, đây là những chuẩn mực mà công chức, người lao động ngành KSND luôn phấn đấu hướng tới để xứng tầm với công cuộc hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hồng Hạnh